Nou curs per a entitats de Ripollet: Gestió econòmica i de fiscalitat a les entitats

La gestió fiscal i comptable és molt important a l’hora de gestionar l’entitat, ja que una bona planificació dels recursos i estar al dia amb les obligacions tributàries, enfortirà l’entitat, per això el Centre Cultural ha organitzat:

TALLER PER A ENTITATS CULTURALS: Gestió econòmica i de fiscalitat

De 19 a 22 h, al Centre Cultural

Un curs bàsic per entendre mínimament el funcionament del sistema tributari i poder gestionar millor les obligacions fiscals de les entitats.

Cal inscripció prèvia.

Ho organitza: Ajuntament de Ripollet

Bases reguladores per a la prestació del servei de bar “xiringuito” en la festa major 2018

1.- Condicions de participació:
Podran participar qualsevol associació i/o entitat ciutadana, sense ànim de lucre,
que estigui degudament inscrita, en el registre municipal d’associacions i entitats
ciutadanes de Ripollet, així com qualsevol partit polític representat en el
municipi.
2.- Publicitat:
Per tal de garantir la màxima concurrència, les presents bases es difondran
mitjançant la seva publicació al tauler d’Edictes de l’Ajuntament, el d’anuncis del
PMC, la web municipal www.ripollet.cat i diferents anuncis als mitjans locals de
comunicació.
3.- Requisits que hauran d’acreditar els interessats:
3.1.- Document d’Identificació Fiscal.
3.2.- Certificació de l’entitat asseguradora en la que quedi acreditat que la
corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil cobreix l’activitat a
realitzar segons la normativa vigent, o compromís per escrit, de subscriure-la en
cas de resultar adjudicataris, havent de presentar posteriorment la citada
certificació al Patronat Municipal de Cultura (PMC), abans del dia 14 de juliol del
2017.
3.3.- Certificat acreditatiu dels poders de la persona qui signa la sol·licitud, signat
pel secretari/tària i president/a de l’associació o entitat que representa.
3.4.- L’associació i/o entitat sol·licitant haurà d’haver organitzat (durant els 12
mesos anteriors a la propera Festa Major), activitats rellevants amb repercussió
popular en els àmbits cultural, juvenil o esportiu a Ripollet (caldrà aportar
document justificatiu segons model que s’adjunta).
4.- Obligacions del PMC respecte dels adjudicataris del servei:
4.1.- Facilitar un punt de servei d’aigua corrent.
4.2.- Facilitar les connexions elèctriques per a la instal·lació de la maquinària del
servei de bar xiringuito amb una potència màxima de 10 KW.
5.- Obligacions dels adjudicataris:
5.1.- Complir les dates i horaris pel muntatge del servei:
– Data instal·lació del bar: A partir de les 08.00 hores del dijous 23 d’agost
de 2018.
– Desmuntatge dimarts dia 28 d’agost de 2018, abans de les 15:00 hores.
5.2.- Aportar el mobiliari (taules, cadires, etc) i maquinària, necessaris per a
portar a terme el servei adjudicat.
5.3.- Retirar tot el mobiliari i maquinària instal·lats a la finalització del servei.
5.4.- Mantenir l’espai que ocupi el servei adjudicat, les instal·lacions i la seva
zona d’influència, en bones condicions de neteja i salubritat.
5.5.- Tenir la llista de preus visible amb el segell i signatura del responsable de
l’associació i/o entitat i el segell d’aquesta.
5.6.- Tenir a disposició del públic, el llibret de suggeriments numerat que el PMC
lliurarà a cada associació i/o entitat, en el moment de la signatura del contracte.
Es farà constar en un lloc visible per al públic, l’existència d’aquesta
documentació, que s’haurà de retornar al PMC al finalitzar la prestació del servei.
5.7.- Tenir en tot moment el seu personal identificat de manera que es reconegui
el nom de l’associació i/o entitat i de les persones que presten el servei.
5.8. Identificar en un lloc visible de l’espai adjudicat, el nom de l’associació i/o
entitat que porta el servei. El PMC lliurarà a cada entitat un rètol que haurà de
figurar centrat al frontal superior del “xiringuito”.
5.9.- En cas que a l’adjudicatari li resulti inviable atendre les obligacions
derivades de l’acceptació del servei, haurà de renunciar a la seva petició. El PMC
prendrà les decisions que consideri adients si és possible una nova adjudicació.
5.10. L’adjudicatari notificarà al PMC, per a la seva incorporació en el document
de contracte, la persona o persones responsables del servei de cada dia, amb el
nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte de dita persona.
5.11.- En cap cas podrà subrogar o subcontractar els drets de l’adjudicació a
terceres persones.
5.12.- Satisfer en les dependències del PMC, durant el període del 20 al 22
d’agost de 2018, la quantitat de 300.-€, en concepte de taxa d’adjudicació del
servei.
5.13.- Dipositar en les dependències del PMC, durant el període del 20 al 22
d’agost de 2018, una fiança de 300.-€, en concepte de neteja. Aquest import es
retornarà durant la primera quinzena del mes de setembre de 2018, una vegada
s’hagi comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions i
que es lliura el llibre de suggeriments del servei prestat. De no ser així i si la
fiança no cobreix el cost total de la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la
resta del cost anirà a càrrec de l’adjudicatari.
5.14.- Presentar el model de les obligacions sanitàries (Annex adjunt)
degudament complimentat.
5.15.- Cas de posar música en el “xiringuito”, el volum de so serà moderat,
respectant els altres bars i els veïns.
5.16.- Per respecte al veïns, obligatòriament hauran de deixar de servir cap
consumició i ha de deixar de funcionar la música, com a màxim en l’horari
següent:
El divendres dia 24 d’agost, dissabte dia 25 d’agost i diumenge dia 26 d’agost,
fins a les 03:30 hores del matí del dia immediatament següent. El dilluns 27
d’agost, fins a les 01:30 hores del matí del dimarts. Cas de no respectar aquest
horari la policia local podrà procedir al tancament del servei, i emetrà un informe
que constati l’incompliment. En aquest cas, podrà prohibir expressament
l’obertura durant els dies posteriors i tanmateix podrà comportar no autoritzar
el servei de “xiringuito” de l’any següent.-”
5.17.- Utilitzar només gots de plàstic. No és subministraran altres tipus de gots
ni llaunes de begudes.
5.18.- Complir amb la normativa vigent respecte d’eliminació de residus (olis,
etc…) portant-los a la deixalleria municipal i/o organisme autoritzat.
5.19.- Instal·lar un quadre de proteccions apropiat pels elements que hi vulgui
connectar tenint en compte la potència de 10 KW, per tal de garantir la seguretat
de les instal·lacions elèctriques del “xiringuito”. En cas de que no sigui així, no
es concedirà la connexió definitiva.
5.20.- Complir la normativa vigent respecte a la venda i consum de begudes
alcohòliques a menors d’edat i senyalitzar en lloc visible aquesta prohibició.
6. Responsabilitats del servei
El PMC és reserva el dret a suspendre i/o modificar els drets que és puguin derivar
d’aquestes bases davant d’irregularitats o alteracions greus de les mateixes per
part dels adjudicataris, mitjançant acord d’algun dels seus òrgans de govern, a
proposta de la Comissió de la Festa Major .
Tanmateix el no compliment o alteració del previst en aquestes bases per part
de qualsevol adjudicatari, comportarà la iniciació del corresponent expedient
sancionador.
7.- Espais de domini públic per a prestar el servei de bar “xiringuito”:
7.1.- Hi haurà dos espais habilitats:
– L’Avinguda Catalunya, entre el carrer Puigmal i el carrer Barberà
– El Parc Gassó Vargas.
En l’Avinguda Catalunya hi haurà una disponibilitat inicial de 10 “xiringuitos”.
En el Parc Gassó Vargas hi haurà una disponibilitat inicial de 2 “xiringuitos”. En
funció del número de sol·licituds es traslladaran a la Rambla Pinetons.
7.2.- El PMC designarà els metres corresponents a cada adjudicatari.
7.3.- Per a facilitar el pas de vehicles, la fluïdesa de les persones únicament es
podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la organització.
7.4.- Si la demanda de sol·licituds supera la disponibilitat inicial establerta, la
Comissió de la Festa Major arbitrarà una solució tenint com a criteri de
distribució: la contenció econòmica i la distribució de superfície. Així mateix és
tindran en compte els informes del enginyers municipals, l’informe policial i
l’informe del PMC.
8.- Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es presentaran al registre del PMC, a partir del dia següent a la
publicació de les presents bases en el tauler d’Edictes municipal i fins les 21.00
hores del dia 21 de juny de 2018. El model de sol·licitud es pot recollir al registre
del PMC.
9.- Distribució i adjudicació dels “xiringuitos”
La distribució i adjudicació es realitzarà seguint allò establert en el punt 7. La
Comissió de la Festa Major establirà el repartiment inicial dels “xiringuitos”, el
dia 26 de juny de 2018 a les 20:00 hores, al Centre Cultural per a determinar les
associacions i/o entitats que resulten adjudicatàries per la instal·lació del servei
de bar en l’espai públic determinat. Si les peticions superen el nombre d’espais
habilitats, la distribució es realitzaria mitjançant sorteig.
10.- Comunicació adjudicació
El PMC comunicarà a tots els adjudicataris la seva ubicació i un planell de la
mateixa (aquest planell constarà adjunt al contracte).
11.- Contracte
El contracte d’adjudicació del servei es signarà entre el PMC i l’adjudicatari abans
del dia 13 de juliol de 2018.
12.- Normativa d’aplicació:
Les presents bases estan supeditades a la normativa que legalment és d’aplicació
segons la matèria que en cada cas correspongui i per tant aquests, resten
condicionats als possibles canvis que de la normativa en resultin.
La presentació de sol·licituds per a participar en l’adjudicació del servei de “xiringuito”,
comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Bases reguladores per a la prestació del servei “barra de bar” durant les diferents activitats, en la festa major 2018

L’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, defineix l’ús privatiu com aquell
consistent en l’ocupació directa o immediata d’una porció del domini públic, de
manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats. El
mateix article al seu punt 3 estableix que quan poden haver-hi una pluralitat
de persones interessades en l’ocupació d’aquesta porció de domini públic,
l’autorització s’ha d’inspirar en els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència.
Amb aquest propòsit s’aproven les presents Bases, la finalitat de les quals, és
adjudicar el servei de “Barra de Bar” a un espai de domini públic, ubicat a
diferents espais, durant la realització de concerts previstos al programa de la
Festa Major de 2018.
Tanmateix, d’acord amb el que preveu l’art. 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, es pretén potenciar les diferents
associacions i entitats culturals, juvenils, esportives, del nostre municipi,
fomentant les seves activitats pròpies tot implicant-les activament en el
desenvolupament de les festes.
Per tot això, els espais de domini públic a adjudicar per a prestar el referit
servei, es distribuiran de la manera que s’indica a continuació, sense perjudici
que aquesta distribució pugui ser modificada si els serveis no són coberts en
tota la seva totalitat o no existeixen prou associacions i/o entitats sol·licitants
que compleixen els requisits establerts.
Les entitats es podran presentar a la gestió de les barres d’activitats o concerts
que organitzi directament el PMC, garantint l’equilibri en el repartiment de les
barres entre esportives i culturals. La Comissió decidirà quina activitat/concert
ofereix a les esportives i a les culturals.
El Patronat Municipal de Cultura de Ripollet (PMC) entén que la finalitat
d’aquestes adjudicacions és potenciar les diferents entitats culturals, juvenils i
esportives del nostre municipi, fomentant les seves activitats pròpies i, a més,
la seva implicació en el desenvolupament de les festes.
Tanmateix, aquelles activitats directament organitzades per entitats, que
incloguin el servei de bar, no seran regulades per aquetes bases, i la barra serà
assumida directament per la mateixa entitat organitzadora, sense necessitat de
que la mateixa entri a sorteig. Les condicions d’aquestes barres de bar es
regularan en el mateix contracte d’activitat que signa el Patronat amb l’entitat
organitzadora, considerant que l’explotació d’aquesta barra representa
l’autofinançament de l’activitat de festa major organitzada per l’entitat, i a la
vegada no afecta en el pressupost general de la festa major.
1.- Condicions de participació:
1.1.- Podran participar totes les associacions i/o entitats culturals, juvenils i
esportives, sense ànim de lucre, que estiguin degudament inscrites, en el
registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes de Ripollet.
2.- Publicitat:
2.1.- Per tal de garantir la màxima concurrència les presents bases es difondran
mitjançant la seva publicació al web municipal www.ripollet.cat i a través de
diferents informacions als mitjans locals.
3.- Requisits que hauran d’acreditar les entitats interessades:
3.1.- Document d’Identificació Fiscal de l’entitat.
3.2.- Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil (amb rebut de pagament)
que cobreixi l’activitat segons la normativa vigent, o compromís, per escrit, de
subscriure-la en cas de resultar adjudicataris, havent de presentar
posteriorment la documentació al PMC, abans del dia 30 de juny del 2018.
3.3.- Certificat acreditatiu dels poders de persona qui signa la sol·licitud, signat
pel secretari i president de l’associació o entitat.
3.4.- Que l’associació i/o entitat sol·licitant hagi organitzat (durant els 12
mesos anteriors), activitats rellevants amb repercussió popular en els àmbits
cultural, juvenil o esportiu a Ripollet (caldrà aportar document justificatiu
segons model que s’adjunta).
4.- Obligacions del PMC respecte dels adjudicataris del servei:
4.1.- Proporcionar els contenidors d’escombraries.
4.2.- Facilitar les connexions elèctriques per a la instal·lació de la maquinària
del bar amb una potència màxima de 10 KW.
5.- Obligacions dels adjudicataris:
5.1.- Aportar el mobiliari i maquinària necessaris per a portar a terme el servei
adjudicat.
5.2.- Mantenir l’espai que ocupi el servei adjudicat, les instal·lacions i la seva
zona d’influència, en bones condicions de neteja i salubritat.
5.3.- Retirar tot el mobiliari i maquinària instal·lats a la finalització del servei.
5.4.- Presentar degudament complimentat el document d’obligacions
sanitàries (Annex I).
5.5.- Tenir la llista de preus visible amb la signatura del president de
l’associació i/o entitat i el segell d’aquesta.
5.6.- Tenir a disposició del públic, un llibret de suggeriments numerat (segons
model Annex II adjunt) que el PMC lliurarà a cada associació i/o entitat, en el
moment de la signatura del contracte. Es farà constar en un lloc visible per al
públic, l’existència d’aquesta documentació, que s’haurà de retornar al PMC al
finalitzar la prestació del servei.
5.7.- Tenir en tot moment el seu personal identificat de manera que es
reconegui el nom de l’associació i/o entitat i de les persones que presten el
servei.
5.8. Identificar en un lloc visible de l’espai adjudicat, el nom de l’associació i/o
entitat que porta el servei. El PMC lliurarà a cada entitat un rètol.
5.9.- En cas que a l’adjudicatari li resulti inviable atendre les obligacions
derivades de l’acceptació del servei, haurà de renunciar a la seva petició. El PMC
prendrà les decisions que consideri adients psi és possible una nova adjudicació.
5.10. L’adjudicatari notificarà al PMC per la seva incorporació en el document
de contracte, la persona o persones responsables del servei cada dia amb el
nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte de dita persona.
5.11.- No s’admetrà en cap cas la subrogació o subcontractació dels drets de
l’adjudicatari a terceres persones.
5.12.- Complir la normativa vigent respecte a la venda i consum de begudes
alcohòliques a menors d’edat, senyalitzant en lloc visible aquesta prohibició.
5.13.- Subministrar les begudes en envasos de plàstic, no poden fer servir en
cap cas envasos de vidre ni llaunes.
5.14.- Presentar el model degudament complimentat de les obligacions
sanitàries (Annex I)
5.15.- Seguir les indicacions de caràcter organitzatiu que els responsables de
les activitats designats per l’Ajuntament i/o el PMC indiquin.
5.16.- Satisfer en les dependències del PMC la quantitat de 150.-€, en
concepte d’adjudicació del servei, durant el període del 20 al 23 d’agost.
5.17.- Dipositar en les dependències del PMC una fiança per import de 150.-€,
en concepte de neteja, que es retornarà un cop s’hagi comprovat que l’espai
ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions i que es lliura el llibre de
suggeriments del servei prestat. De no ser així i si la fiança no cobreix el cost
total de la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost anirà a
càrrec de l’adjudicatari.
5.18.- Responsabilitzar-se de la barra i de prendre les mesures de vigilància
oportunes durant tot el temps que la barra estigui muntada.
5.19.- Presentar un pressupost al PMC de la preparació i subministrament del
càtering dels grups musicals que actuïn en els concerts (segons les demandes i
necessitats dels grups). Si aquest pressupost s’accepta per part del PMC, el
càtering s’especificarà en el contracte.
5.20. Identificar en un lloc visible de l’espai adjudicat, el nom de l’associació i/o
entitat que porta el servei. El PMC lliurarà a cada entitat un rètol que haurà de
figurar centrat al frontal superior del servei de “barra de bar”.
6. Normes reguladores del servei
La organització és reserva el dret a suspendre i/o modificar els drets que és
puguin derivar d’aquestes bases davant d’irregularitats o alteracions de les
mateixes per part de l’adjudicatari, mitjançant acord dels òrgans de govern del
PMC, a proposta de la comissió de la Festa Major El no compliment o alteració
d’aquestes bases per part de qualsevol adjudicatari, es regularà amb el següent
règim sancionador:
6.1. Falta lleu: notificació per escrit a l’entitat de la falta detectada i
advertiment.
6.2. Falta greu: notificació per escrit a l’entitat de la falta detectada i aplicació
de la sanció d’un any sense optar al servei adjudicat. La tercera falta lleu
acumulada es converteix en una falta greu.
6.3. Falta molt greu: notificació per escrit a l’entitat de la falta detectada i
aplicació de la sanció de 3 anys sense optar al servei adjudicat. La tercera falta
greu acumulada es converteix en una falta molt greu.
7.- El servei de barra de bar s’instal·larà en els llocs que determini la Comissió,
segons la programació i les necessitats.
8.- Presentació de sol·licituds i adjudicació:
8.1.- Les sol·licituds es presentaran al registre del PMC, a partir de la publicació
de les presents bases i fins el dia 8 de juny de 2018, a les 21.00 hores,
detallant les dades segons model Annex III.
9.- Sorteig
9.1.- Entres totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es
realitzarà un sorteig públic el dia 12 de juny de 2018 a les 20 hores al Centre
Cultural, per extreure el nom de l’adjudicatari encarregat de gestionar els
serveis de bar de cada activitat, serà condició indispensable per poder optar
al servei de bar la presència d’un representant acreditat de l’entitat i/o
associació en el moment del sorteig.
9.2 En aquest sorteig, s’establirà l’ordre de la llista d’espera, que servirà per
cobrir possibles vacants fruit de necessitats que puguin sorgir a arrel del
desenvolupament del programa d’activitats de la festa major.
9.3. L’adjudicatari de l’any anterior pot optar a la convocatòria. Tanmateix, en
cas d’haver més participants i de resultar-ne guanyador, aquest cedirà
l’adjudicació a l’entitat que hagi quedat en segon terme, passant a formar part
de la llista d’espera.
10.- Comunicat
10.1.- El PMC comunicarà a tots els interessats, abans del 22 de juny de 2018,
l’adjudicació del servei corresponent.
10.2.- El contracte d’adjudicació del servei es signarà per part del PMC i de
l’entitat abans del dia 21 de juliol.
La presentació de sol·licituds, comporta la acceptació integra d’aquestes bases.
11.- Normativa d’aplicació:
Les presents bases estan supeditades a la normativa que legalment és
d’aplicació segons la matèria que en cada cas correspongui i per tant aquests,
resten condicionats als possibles canvis que de la normativa en resultin.

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE RIPOLLET
Ripollet, abril de 2018.