Bases reguladores per a la prestació del servei de bar “xiringuito” en la festa major 2018

1.- Condicions de participació:
Podran participar qualsevol associació i/o entitat ciutadana, sense ànim de lucre,
que estigui degudament inscrita, en el registre municipal d’associacions i entitats
ciutadanes de Ripollet, així com qualsevol partit polític representat en el
municipi.
2.- Publicitat:
Per tal de garantir la màxima concurrència, les presents bases es difondran
mitjançant la seva publicació al tauler d’Edictes de l’Ajuntament, el d’anuncis del
PMC, la web municipal www.ripollet.cat i diferents anuncis als mitjans locals de
comunicació.
3.- Requisits que hauran d’acreditar els interessats:
3.1.- Document d’Identificació Fiscal.
3.2.- Certificació de l’entitat asseguradora en la que quedi acreditat que la
corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil cobreix l’activitat a
realitzar segons la normativa vigent, o compromís per escrit, de subscriure-la en
cas de resultar adjudicataris, havent de presentar posteriorment la citada
certificació al Patronat Municipal de Cultura (PMC), abans del dia 14 de juliol del
2017.
3.3.- Certificat acreditatiu dels poders de la persona qui signa la sol·licitud, signat
pel secretari/tària i president/a de l’associació o entitat que representa.
3.4.- L’associació i/o entitat sol·licitant haurà d’haver organitzat (durant els 12
mesos anteriors a la propera Festa Major), activitats rellevants amb repercussió
popular en els àmbits cultural, juvenil o esportiu a Ripollet (caldrà aportar
document justificatiu segons model que s’adjunta).
4.- Obligacions del PMC respecte dels adjudicataris del servei:
4.1.- Facilitar un punt de servei d’aigua corrent.
4.2.- Facilitar les connexions elèctriques per a la instal·lació de la maquinària del
servei de bar xiringuito amb una potència màxima de 10 KW.
5.- Obligacions dels adjudicataris:
5.1.- Complir les dates i horaris pel muntatge del servei:
– Data instal·lació del bar: A partir de les 08.00 hores del dijous 23 d’agost
de 2018.
– Desmuntatge dimarts dia 28 d’agost de 2018, abans de les 15:00 hores.
5.2.- Aportar el mobiliari (taules, cadires, etc) i maquinària, necessaris per a
portar a terme el servei adjudicat.
5.3.- Retirar tot el mobiliari i maquinària instal·lats a la finalització del servei.
5.4.- Mantenir l’espai que ocupi el servei adjudicat, les instal·lacions i la seva
zona d’influència, en bones condicions de neteja i salubritat.
5.5.- Tenir la llista de preus visible amb el segell i signatura del responsable de
l’associació i/o entitat i el segell d’aquesta.
5.6.- Tenir a disposició del públic, el llibret de suggeriments numerat que el PMC
lliurarà a cada associació i/o entitat, en el moment de la signatura del contracte.
Es farà constar en un lloc visible per al públic, l’existència d’aquesta
documentació, que s’haurà de retornar al PMC al finalitzar la prestació del servei.
5.7.- Tenir en tot moment el seu personal identificat de manera que es reconegui
el nom de l’associació i/o entitat i de les persones que presten el servei.
5.8. Identificar en un lloc visible de l’espai adjudicat, el nom de l’associació i/o
entitat que porta el servei. El PMC lliurarà a cada entitat un rètol que haurà de
figurar centrat al frontal superior del “xiringuito”.
5.9.- En cas que a l’adjudicatari li resulti inviable atendre les obligacions
derivades de l’acceptació del servei, haurà de renunciar a la seva petició. El PMC
prendrà les decisions que consideri adients si és possible una nova adjudicació.
5.10. L’adjudicatari notificarà al PMC, per a la seva incorporació en el document
de contracte, la persona o persones responsables del servei de cada dia, amb el
nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte de dita persona.
5.11.- En cap cas podrà subrogar o subcontractar els drets de l’adjudicació a
terceres persones.
5.12.- Satisfer en les dependències del PMC, durant el període del 20 al 22
d’agost de 2018, la quantitat de 300.-€, en concepte de taxa d’adjudicació del
servei.
5.13.- Dipositar en les dependències del PMC, durant el període del 20 al 22
d’agost de 2018, una fiança de 300.-€, en concepte de neteja. Aquest import es
retornarà durant la primera quinzena del mes de setembre de 2018, una vegada
s’hagi comprovat que l’espai ocupat per l’entitat es deixa en bones condicions i
que es lliura el llibre de suggeriments del servei prestat. De no ser així i si la
fiança no cobreix el cost total de la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la
resta del cost anirà a càrrec de l’adjudicatari.
5.14.- Presentar el model de les obligacions sanitàries (Annex adjunt)
degudament complimentat.
5.15.- Cas de posar música en el “xiringuito”, el volum de so serà moderat,
respectant els altres bars i els veïns.
5.16.- Per respecte al veïns, obligatòriament hauran de deixar de servir cap
consumició i ha de deixar de funcionar la música, com a màxim en l’horari
següent:
El divendres dia 24 d’agost, dissabte dia 25 d’agost i diumenge dia 26 d’agost,
fins a les 03:30 hores del matí del dia immediatament següent. El dilluns 27
d’agost, fins a les 01:30 hores del matí del dimarts. Cas de no respectar aquest
horari la policia local podrà procedir al tancament del servei, i emetrà un informe
que constati l’incompliment. En aquest cas, podrà prohibir expressament
l’obertura durant els dies posteriors i tanmateix podrà comportar no autoritzar
el servei de “xiringuito” de l’any següent.-”
5.17.- Utilitzar només gots de plàstic. No és subministraran altres tipus de gots
ni llaunes de begudes.
5.18.- Complir amb la normativa vigent respecte d’eliminació de residus (olis,
etc…) portant-los a la deixalleria municipal i/o organisme autoritzat.
5.19.- Instal·lar un quadre de proteccions apropiat pels elements que hi vulgui
connectar tenint en compte la potència de 10 KW, per tal de garantir la seguretat
de les instal·lacions elèctriques del “xiringuito”. En cas de que no sigui així, no
es concedirà la connexió definitiva.
5.20.- Complir la normativa vigent respecte a la venda i consum de begudes
alcohòliques a menors d’edat i senyalitzar en lloc visible aquesta prohibició.
6. Responsabilitats del servei
El PMC és reserva el dret a suspendre i/o modificar els drets que és puguin derivar
d’aquestes bases davant d’irregularitats o alteracions greus de les mateixes per
part dels adjudicataris, mitjançant acord d’algun dels seus òrgans de govern, a
proposta de la Comissió de la Festa Major .
Tanmateix el no compliment o alteració del previst en aquestes bases per part
de qualsevol adjudicatari, comportarà la iniciació del corresponent expedient
sancionador.
7.- Espais de domini públic per a prestar el servei de bar “xiringuito”:
7.1.- Hi haurà dos espais habilitats:
– L’Avinguda Catalunya, entre el carrer Puigmal i el carrer Barberà
– El Parc Gassó Vargas.
En l’Avinguda Catalunya hi haurà una disponibilitat inicial de 10 “xiringuitos”.
En el Parc Gassó Vargas hi haurà una disponibilitat inicial de 2 “xiringuitos”. En
funció del número de sol·licituds es traslladaran a la Rambla Pinetons.
7.2.- El PMC designarà els metres corresponents a cada adjudicatari.
7.3.- Per a facilitar el pas de vehicles, la fluïdesa de les persones únicament es
podrà utilitzar l’espai delimitat i degudament marcat per la organització.
7.4.- Si la demanda de sol·licituds supera la disponibilitat inicial establerta, la
Comissió de la Festa Major arbitrarà una solució tenint com a criteri de
distribució: la contenció econòmica i la distribució de superfície. Així mateix és
tindran en compte els informes del enginyers municipals, l’informe policial i
l’informe del PMC.
8.- Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds es presentaran al registre del PMC, a partir del dia següent a la
publicació de les presents bases en el tauler d’Edictes municipal i fins les 21.00
hores del dia 21 de juny de 2018. El model de sol·licitud es pot recollir al registre
del PMC.
9.- Distribució i adjudicació dels “xiringuitos”
La distribució i adjudicació es realitzarà seguint allò establert en el punt 7. La
Comissió de la Festa Major establirà el repartiment inicial dels “xiringuitos”, el
dia 26 de juny de 2018 a les 20:00 hores, al Centre Cultural per a determinar les
associacions i/o entitats que resulten adjudicatàries per la instal·lació del servei
de bar en l’espai públic determinat. Si les peticions superen el nombre d’espais
habilitats, la distribució es realitzaria mitjançant sorteig.
10.- Comunicació adjudicació
El PMC comunicarà a tots els adjudicataris la seva ubicació i un planell de la
mateixa (aquest planell constarà adjunt al contracte).
11.- Contracte
El contracte d’adjudicació del servei es signarà entre el PMC i l’adjudicatari abans
del dia 13 de juliol de 2018.
12.- Normativa d’aplicació:
Les presents bases estan supeditades a la normativa que legalment és d’aplicació
segons la matèria que en cada cas correspongui i per tant aquests, resten
condicionats als possibles canvis que de la normativa en resultin.
La presentació de sol·licituds per a participar en l’adjudicació del servei de “xiringuito”,
comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.